Nieuwsbrieven uit 2004

NIEUWSBRIEF september 2004

Mededelingen van het Bestuur

Het bestuur wil u graag informeren over de stand van zaken rond het ziekenvervoer c.q. een ambulance.

Al in 2002 is gestart met een actie voor ziekenvervoer. Begin 2003 hebben wij moeten besluiten de werving voor een ziekenauto uit te stellen i.v.m. de veranderde politieke situatie en het ontbreken van stabiliteit in de ziekenzorg. Dit jaar is in overleg met het doktersechtpaar besloten de fondswerving voor een ambulance weer op te pakken. Zij zijn momenteel bezig het projectplan te actualiseren. Hierin zal aandacht besteed worden aan kosten, onderhoud, specificaties van het vervoermiddel, aanschaf in Nederland of Peru etc.

De Rotary Ede-Hoekelum heeft al een aanzienlijk bedrag voor de aanschaf van een ambulance gedoneerd. Echter, aanschaf van een ambulance, of een vervoermiddel dat kan worden omgebouwd tot ambulance, is een grote uitgave, waarvoor wij meerdere sponsors nodig hebben.

In bijgaande rondzendbrief van het doktersechtpaar wordt u weer bijgepraat over het werk in Peru. Zoals u kunt lezen, is het gezin voornemens in januari 2005 naar Nederland te komen. Er zullen dan ook een informatiebijeenkomst en diverse ontmoetingen in het land worden georganiseerd, waarin u rechtstreeks van hen kunt horen hoe het hen in Peru vergaat. Te zijner tijd zullen wij u hierover verder informeren.

Bij de papieren nieuwsbrief treft u onze folder aan.
Kent u deze nog? Mocht u al een exemplaar hebben, dan vragen wij u met bijgaande folder de stichting Bethesda voor Peru onder de aandacht te brengen van familie, vrienden etc. Als u het machtigingsformuliertje gebruikt, wilt u dan het bedrag in euro’s aangeven?

Het bestuur wil graag allen die d.m.v. een gift blijk gaven van hun betrokkenheid en meeleven, heel hartelijk bedanken. We kunnen niet zonder u!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

J.J.B.A. Fuchs,
voorzitter.


NIEUWSBRIEF december 2004

U i t n o d i g i n g
Eind dit jaar komt de familie vanuit Peru voor een aantal weken naar Nederland. Het bestuur acht dit een uitgelezen moment om voor alle belangstellenden en trouwe donateurs een ontmoeting met hen te organiseren.

Wij nodigen u hiervoor graag uit; zo kunt u uit eerste hand vernemen hoe het het doktersechtpaar in Peru vergaat. En natuurlijk is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.U bent van harte welkom op

dinsdag 25 januari a.s. om 20.00 uur

in Partyhoeve Het Uilenbos, Engweg 61, Lunteren.

De zaal is open om 19.30 uur. Bijgaand treft u een routebeschrijving naar Het Uilenbos aan.

Mocht u in Lunteren wonen of per openbaar vervoer in Lunteren aankomen en geen vervoer naar het Uilenbos hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen vervoer voor u te regelen.

Daarnaast organiseren wij twee inloopochtenden, waarop u het doktersechtpaar kunt ontmoeten. U bent welkom op vrijdag 14 en vrijdag 21 januari 2005 van 10.30 uur tot 12.30 uur op Boslaan 25 in Lunteren.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Wilt u op een ander moment over ons project geïnformeerd worden, dan kan het bestuur voor uw groep, vereniging, school e.d. een presentatie met korte videofilm verzorgen. U kunt hiervoor schrijven naar onderstaand adres of bellen naar (0318)482657 of (0318)485843.

Het project Bethesda is mede door uw steun nog steeds levensvatbaar en dat willen wij graag zo houden. Wij zijn echter wel afhankelijk van giften. Om continuïteit in de giftenstroom te waarborgen - en daarmee het werk van ons doktersechtpaar - willen wij u vragen te overwegen om uw giften aan Bethesda voortaan automatisch te laten overboeken. Wij hebben hiervoor een machtiging in deze nieuwsbrief opgenomen, die u naar ons kunt opsturen.

Het jaar 2004 is al weer bijna voorbij. Met dankbaarheid kijken wij naar de vele giften en andere bijdragen die wij mochten ontvangen. Onze welgemeende dank hiervoor. Weet dat uw steun zeer wordt gewaardeerd! Deze steun is, samen met uw gebed, onmisbaar voor het medische veldwerk in Chepén en omgeving.

Tot slot wensen wij u Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen voor 2005.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

J.J.B.A. Fuchs, voorzitter.

P.S. Mocht u de toezending van nieuws- en rondzendbrieven van Bethesda niet (meer) op prijs stellen, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de Stichting Bethesda voor Peru tot het afschrijven van

€ ………… per maand / per kwartaal / per halfjaar / per jaar / eenmalig *

van giro / bank rekening: ….............................................………..

Naam en voorletters: …………………………………………

Adres: ………………………………………...

Postcode en plaats: ………………………………………...

Datum: …………………………….. Handtekening:

 

…………………………………………

* doorhalen wat niet van toepassing is

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze machtiging kunt u zenden aan: Boslaan 25, 6741 DJ Lunteren.

Het is naderhand altijd mogelijk een afgeschreven bedrag terug te halen of de machtiging op te zeggen. Wanneer u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt hiervoor een gele terugboekingskaart. Als u uw machtiging in wilt trekken, gebruikt u de rode intrekkingskaart. Beide kaarten zijn bij uw bank- of girokantoor verkrijgbaar.

ROUTEBESCHRIJVING
Partyhoeve Het Uilenbos en 't Pannenkoekhuis
Engweg 61, 6741 KC Lunteren

Vanaf A12 afslag Barneveld-Amersfoort, A-30 afslag Lunteren
Vanaf A1 afslag Barneveld-Ede, A30 afslag Lunteren

Vanuit het centrum van Lunteren volgt u de V.V.V.-bordjes,
aan de Beukenlaan ligtde parkeerplaats.