Nieuwsbrieven uit 2006

NIEUWSBRIEF februari 2006

U i t n o d i g i n g

Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst van de stichting Bethesda voor Peru.

Graag wil het bestuur u informeren over het afgelopen jaar en over de plannen voor 2006. Daarnaast hebben wij een spreker uitgenodigd, Linda Willemsen, die vorig jaar enkele maanden in Peru is geweest en de fam. Aldave als vrijwilligster heeft geholpen. Zij heeft in die periode een goed beeld gekregen van Peru en het dagelijks leven en van de hulp die José en Pela bieden.

Natuurlijk is er ook ruim gelegenheid om vragen te stellen. En… we richten een kraam in, zoals we ons ook op markten presenteren.

U bent van harte welkom op dinsdag 21 maart a.s. om 20.00 uur

in Partyhoeve Het Uilenbos, Engweg 61, Lunteren.

De zaal is open om 19.30 uur. Bijgaand treft u een routebeschrijving naar Het Uilenbos aan.

Mocht u in Lunteren wonen of per openbaar vervoer in Lunteren aankomen en geen vervoer naar het Uilenbos hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen vervoer voor u te regelen.

Wij zien uit naar uw komst!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Wilt u op een ander moment over ons project geïnformeerd worden, dan kan het bestuur voor uw groep, vereniging, school e.d. een presentatie met korte videofilm verzorgen. U kunt hiervoor schrijven naar onderstaand adres of bellen naar (0318)482657 of (0318)485843.

Wilt u ons project bij gelegenheid ook in uw omgeving onder de aandacht brengen?

Wij kunnen terugzien op een succesvol fondswervingsjaar 2005. Met dankbaarheid kijken wij naar de vele giften en andere bijdragen die wij mochten ontvangen. Onze welgemeende dank hiervoor. Weet dat uw steun zeer wordt gewaardeerd! Deze steun is, samen met uw gebed, onmisbaar voor het medische werk in Chepén en omgeving.

Velen van u maken regelmatig een gift over. Graag willen wij u in overweging geven om uw gift voortaan automatisch te laten overboeken. Wij hebben hiervoor een machtiging in deze nieuwsbrief opgenomen, die u naar ons kunt opsturen.

Het is ook mogelijk om nieuwsbrieven en rondzendbrieven per e-mail te ontvangen. Dit bespaart de stichting druk- en verzendkosten, zodat een nog groter deel van de giften ten goede kan komen aan het werk in Peru. U kunt daartoe uw e-mailadres doorgeven op info@bethesdavoorperu.nl.Wij zullen u de brieven dan in PDF-formaat toezenden. Bij de eerste keer zullen wij een uitleg voegen hoe u een dergelijk bestand opent.

Met vriendelijke groet, en graag tot ziens op 21 maart a.s.

namens het bestuur

J.J.B.A. Fuchs, voorzitter

P.S. Mocht u de toezending van nieuws- en rondzendbrieven van Bethesda niet (meer) op prijs stellen, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
 

 

NIEUWSBRIEF december 2006

Mededelingen van het bestuur

In Peru is de zomerperiode aangebroken. Hier worden de dagen korter; tijd voor wat "leesvoer" uit warmere oorden.

In bijgaande rondzendbrief van het doktersechtpaar kunt u lezen over aidshulpverlening. Het bestuur heeft besloten om elke maand $ 100 over te maken voor hulp aan dit gezin. Zoals in de rondzendbrief is vermeld, wordt – als de financiën het toelaten – van dit geld o.a. ook onderzoek op HIV betaald. Aidshulpverlening wordt een project, waarvoor wij sponsors zoeken. Wilt u hiervoor doneren, dan vragen wij u uw gift over te maken met de vermelding "aidshulpverlening".

Als bestuur zijn wij de laatste jaren druk bezig geweest fondsen te werven voor de aanschaf van een ambulance of een tot ziekenvervoer omgebouwd busje. Dit bleek niet zo eenvoudig. We hadden één grote gift, een aantal kleinere bestemmingsgiften en van de reguliere giften hebben we 10% gereserveerd. Maar om het totale bedrag bij elkaar te krijgen, zou het project nog jaren moeten lopen. De grootste gift konden we slechts behouden als het project op korte termijn gerealiseerd zou worden. Nu dat niet haalbaar bleek, heeft deze donateur zijn gift teruggetrokken.

Daarna hebben wij het project nog eens kritisch bekeken en aanvullende informatie uit Peru gevraagd. Op basis daarvan concludeerden wij dat de exploitatie te onzeker was en het risico van het verloren gaan van de ambulance (door diefstal of ongeval) te groot. Na ampele overweging hebben wij, tot onze spijt, moeten besluiten het project te stoppen.

Er zijn inmiddels al wel ideeën over een nieuw project. Zodra daarover meer bekend is, zullen wij u berichten.

Wij zullen u tweemaal per jaar een nieuwsbrief met rondzendbrief zenden. Voor deze frequentie is gekozen uit oogpunt van kostenbesparing en om te voorkomen dat u onnodig veel post ontvangt. Tussentijds vindt u informatie van de stichting en uit Peru op onze website www.bethesdavoorperu.nl. Is er een extra bericht uit Peru, dan zullen wij degenen waarvan wij een e-mail adres hebben hierop attent maken.

Dit neemt niet weg dat echt belangrijke berichten, ook al komen ze tussendoor, naar alle donateurs gaan of dat nu per post of per e-mail is. U hoeft dus niets te missen.

Wilt u nieuwsbrieven en rondzendbrieven in het vervolg per e-mail te ontvangen, dan kunt u uw e‑mailadres doorgeven op info@bethesdavoorperu.nl.

Via verkoop op markten, braderieën en dergelijke proberen wij extra inkomsten te generen. Weet u een plaats/gelegenheid waar wij ons kunnen presenteren en spullen verkopen, dan horen wij dat graag.

Wilt u over Bethesda geïnformeerd worden, dan kan het bestuur voor uw groep, vereniging, school e.d. een presentatie met korte videofilm verzorgen. U kunt hiervoor schrijven naar onderstaand adres of bellen naar (0318)482657 of (0318)485843.

Tot slot wensen wij u alvast Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2007.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

J.J.B.A. Fuchs, voorzitter

"Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."

(Filipenzen 4:8)