Nieuwsbrieven uit 2007

NIEUWSBRIEF juni 2007

Mededelingen van het Bestuur

Per 1 mei jl. is er een wijziging opgetreden in de bestuurssamenstelling. Hermien de Jong heeft na drie jaar haar functie als penningmeester neergelegd. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop zij de financiële zaken heeft behartigd. Als opvolger is de heer Wim Kalis uit Barneveld benoemd. Hij heeft aangegeven graag een bijdrage aan het werk van de stichting te willen leveren. Het bestuur heet hem van harte welkom.

In bijgaande rondzendbrief van het doktersechtpaar kunt u lezen over verpleegkundige Lola, de gewoonten rond begrafenissen en het wel en wee van de familie. Er blijkt dringend behoefte aan medicijnen; het bestuur zal over enkele weken besluiten over een extra donatie voor dit doel. Deze rondzendbrief wordt ook op internet gepubliceerd met de foto's groter en in kleur.

Sinds vorig jaar juli doneert de stichting een bedrag van $ 100 per maand voor aidshulpverlening. In de rondzendbrief die in maart op internet is gepubliceerd, leest u over Ana en haar gezin, die de aidsmedicijnen zo dringend nodig hebben. Wilt u speciaal hiervoor doneren, dan vragen wij u uw gift over te maken met de vermelding "aidshulpverlening".

Via verkoop op markten, braderieën en dergelijke proberen wij extra inkomsten te generen. Deze zomer zijn wij o.a. met een stand aanwezig op de Valkse Dag in Meulunteren (21 juli), in Lunteren (11augustus), in Leersum (18 augustus) D.V. De opbrengst van markten wordt besteed aan medicijnen en medische instrumenten. De stichting verzorgt een spreekbeurtin het kader van het ouderenwerk in Lunteren op D.V. dinsdag 2oktober a.s. in het Westhofhuisof de Schakel.

Wilt ook u over Bethesda geïnformeerd worden, dan verzorgen wij graag een presentatie met korte videofilm. U kunt ons hierover schrijven of bellen naar (0318)482657 of (0318)485843.

Wilt u nieuwsbrieven en rondzendbrieven in het vervolg per e-mail ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op info@bethesdavoorperu.nl.

Tot slot bedanken wij u voor uw medeleven. Dankzij uw giften kan de dokter nog steeds medische zorg verlenen aan de arme bevolking rond Chepén.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

J.J.B.A. Fuchs, voorzitter
 

 
NIEUWSBRIEF december 2007

Mededelingen van het bestuur

De belastingdienst heeft de stichting Bethesda voor Peru aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Accountantskantoor Onderweegs & De Groot te Lunteren heeft onze financiële gegevens over 2006 beoordeeld en goedgekeurd. De accountant heeft hiervoor een zogenaamde samenstellingsverklaring afgegeven.

De prognose voor dit jaar is dat de inkomsten net de uitgaven zullen dekken. Om ervoor te zorgen dat we ook volgend jaar voldoende giften ontvangen om het werk in Peru te blijven ondersteunen, hopen wij dat u als belangstellende c.q. donateur ons ook in 2008 goed gezind zult zijn. Wilt u ons helpen door in uw omgeving onze stichting en het werk in Peru onder de aandacht te brengen?

In bijgaande rondzendbrief kunt u lezen dat de nood in Peru nog steeds hoog is. Het dagelijks spreekuur van de praktijk Betesda voorziet in een grote behoefte. Daarnaast zijn er diverse bevolkingsgroepen die extra aandacht vragen, waaronder mensen met aids en alleenstaande moeders. Schoon drinkwater en een goede hygiëne zijn van groot belang voor een goede gezondheid. Ook daarin draagt het doktersechtpaar hun steentje bij.

U ziet het. Met de giften van de donateurs kan er in het verre Peru veel goeds worden gedaan. En dan gaat het niet om luxe, maar om zeer basale zaken. Draagt u ook uw steentje bij in 2008?
Uw gift zal besteed worden aan het medische werk van de praktijk Betesda.

Sinds juli 2006 maken wij een bedrag van $ 100 per maand voor aidshulpverlening aan Peru over.
Wilt u speciaal hiervoor doneren, dan vragen wij u uw gift over te maken met de vermelding "aidshulpverlening".

Via verkoop op markten, braderieën en dergelijke proberen wij extra inkomsten te generen. De opbrengst daarvan wordt besteed aan aanvulling van medicijnen en medische instrumenten.

Wilt u over Bethesda geïnformeerd worden, dan verzorgen wij graag een presentatie met korte videofilm. U kunt ons hierover schrijven of bellen naar (0318)482657 of (0318)485843.

Regelmatig organiseerden wij in het begin van het jaar een informatieavond. Omdat er plannen zijn dat de doktersvrouw met (een deel van) haar gezin in de zomer van 2008 naar Nederland komt, zal de informatieavond dan georganiseerd worden. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van ons.

Tot slot wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2008.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

J.J.B.A. Fuchs, voorzitter