Doelstelling Bethesda Medische praktijk.

Oprichting

De stichting Bethesda voor Peru, statutair gevestigd te Lunteren, is opgericht op 20 augustus 2000.

Doelstelling

In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:

- het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Peru en meer in het bijzonder in het noorden van dat land, het (kosteloos) verlenen van medische en daarbij behorende sociale bijstand, het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen degenen die belast zijn met het verlenen van zorg en medische hulp aan de bevolking van Peru en het bevorderen van kennis en bekwaamheden betreffende het bovenstaande;

- het behartigen van de belangen van de bevolking van Peru op het gebied van de sub a. bedoelde zorg, ook in overleg met andere groeperingen en instellingen.

De christelijke levensovertuiging is uitgangspunt van werken, maar evangelisatie is geen doelstelling.

Registratie

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09115100.

Medewerkers

De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Het bestuur ondersteunt de vrijwilligers bij hun activiteiten en onderhoudt contact met de sponsors. Het bestuur is en blijft onbezoldigd.

Financiën en verantwoording

Het bestuur heeft besloten geen CBF-keurmerk aan te vragen, omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. Het bestuur hecht echter aan transparantie en laat daarom een jaarrekening opstellen door een accountant.
De belastingdienst heeft de stichting Bethesda voor Peru per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.
 

PR en fondswerving

Om continuïteit van het werk in Peru te waarborgen en meer armslag te krijgen, is het noodzakelijk veel tijd en aandacht te blijven besteden aan PR en fondswerving.

Onze website www.bethesdavoorperu.nl wordt regelmatig van nieuws voorzien; het streven is minimaal eenmaal per zes weken actuele informatie te plaatsen. Het onderhouden van de website is toebedeeld aan een van de bestuursleden.

Het doel is om het donateurbestand uit te breiden. Daarnaast willen wij ons actief blijven presenteren op websites van goede doelen en onze eigen website up-to-date houden.

Naamsbekendheid is van groot belang. De stichting zal veelvuldig present zijn op markten, braderieën etc. en zal via het netwerk zo veel mogelijk informatiebijeenkomsten en presentaties verzorgen.

Er zullen per jaar twee nieuwsbrieven van het bestuur met een rondzendbrief uit de praktijk Betesda in Chepén, Peru onder donateurs en belangstellenden worden verspreid en op de website worden gepubliceerd.

Praktijk Betesda, Chepén Peru

De stichting steunt het werk van de praktijk Betesda met een maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding is geen salaris. Er is een maandelijks bedrag afgesproken; dit is gegarandeerd zolang stichting Bethesda voor Peru voldoende inkomsten heeft. De stichting betaalt voor leef-, werk-, vervoers- en praktijkkosten. Ook worden er, indien de middelen toereikend zijn, vergoedingen verstrekt voor aanschaf van medicijnen en medische instrumenten. Het bestuur ziet het als haar taak zodanige giften binnen te halen dat minimaal de maandelijkse vergoeding betaald kan worden.

Daarnaast blijft het bestuur open staan voor ondersteuning van projecten die gerelateerd zijn aan gezondheid (zoals schoon drinkwater d.m.v. het aansluiten van arme wijken op het hoofdwaterleidingnet), mits daarvoor voldoende middelen kunnen worden geworven of bestemmingsgiften worden ontvangen.

Tot slot

Door middel van een verantwoorde besteding van de giften wil de stichting ervoor zorgen dat het project in de toekomst verder gecontinueerd kan worden.